Disclaimer

Whilst every care has been taken to provide a safe environment at go bananaz, there are activities that require a basic level of skill and risks which include, among others, equipment failure, falling players or climbers, negligence of players and other participants and the medical or physical conditions of participants.
Your entrance to go bananaz indicates your awareness of these risks and your agreement to release and discharge go bananaz, and it’s management, members, representatives and/or employees (hereinafter referred to collectively as “go bananaz “, on behalf of yourself, your children, your heirs, assigns, personal representatives and estate, as follows:

  • Entrance and participation in the activities is purely voluntary.
  • All persons entering these premises do so entirely at their own risk and , go bananaz , will not be liable or responsible for any physical or emotional injury, harm, death, loss of support, damage to property or any other damages or loss whatsoever and howsoever arising (including through he negligence or fault of go bananaz.). Persons who enter the premises do so on the basis that, in contracting as aforesaid, they assist any child accompany them and undertake to indemnify and hold go bananaz harmless from any and all claims by or on behalf of any such child arising from or in connection with or related (directly or indirectly) to any physical or emotional injury, harm death loss of support damage to property or any other damages or loss whatsoever and howsoever arising including through the negligence of go bananaz..
  • Parents will bear the costs of any injury or damage which they or their children may cause or suffer while participating and bear the costs of such injury or damage.
  • You agree that, the validity and enforceability of this disclaimer and assumption of risk will be governed by the substantive laws of South Africa.
  • You agree to abide by the rules of the park and are bound by these terms.

THE RIGHT OF ADMISSION IS RESERVED.

V R Y W A R I N G

Alhoewel sorg beoefen is om ‘n veilige omgewing by go bananaz te verseker is daar aktiwiteite wat ‘n basiese vlak van vaardigheid vereis en risikos wat onder andere foutiewe toestelle vallende spelers en klimmers nalatigheid van spelers en ander deelnemers en die mediese of fisiese toestande van deelnemers.
Die feit dat u go bananaz se perseel binnekom is ‘n aanduiding dat u bewus is van hierdie risikos en u ooreenkoms om go bananaz en sy bestuur, lede, verteenwoordigers en/of werknemers (hierna gesamentlik na verwys as “go bananaz”) te onthef van en te vrywaar teen aanspreeklikheid ten behoewe van uself, u kinders, u erfgename, regsverkrygendes, persoonlike verteenwoordigers en boedel, as volg:

  1. U toegang tot hierdie perseel en deelname in hierdie aktiwiteite is heeltemal vrywillig.
  2. Alle persone wat hierdie perseel binnekom doen dit heeltemal op eie risiko en go bananaz sal nie aanspreeklik wees vir enige fisiese of emosionele besering, nadeel, dood, verlies aan onderhoud, skade aan eiendom of enige ander skade of verlies hoegenaamd en hoe dit ookal mag ontstaan, insluitend deur die nalatigheid of skuld van go bananaz.  Persone wat hierdie perseel binnekom doen dit op die basis dat, deur te kontrakteer soos hierbo uiteengesit, hulle enige kind wat hulle vergesel bystaan en dat u onderneem om go bananaz te vrywaar en skadeloos te stel teen enige en alle eise deur of ten behoewe van enige sodanige kind wat mag ontstaan as gevolg van of in verband met of wat direk of indirek verband mag hou met enige fisiese of emosionele besering of skade aan eiendom opgedoen terwyl op die perseel.
  3. Ouers sal die koste dra van enige besering of skade wat hulle of hulle kinders mag opdoen of veroorsaak tydens hulle deelname.
  4. U kom ooreen dat die geldigheid en afdwingbaarheid van hierdie vrywaring en aanvaarding van risiko deur die substantiewe wette van Suid Afrika bepaal sal word.

REG VAN TOEGANG WORD VOORGEHOU.